Et Agrippina-Leed

Wööd un Tön: Hans-Jürgen Jansen

Kölsche Fassung

Et Agrippina-Leed

Agrippina, wors do wirklich su e Freese, wie mer säht?
Agrippina, uns en Kölle dat su vill wie nix usmäht.

Alles em Lot!
Do mahts dat god.
Agrippina!
Ganz noh dinger Aat.
Dann met jet Mod,
Dat log der em Blod,
Häs do dat Dörp zor Kolonie gemaht.

Vum Agrippa usgesök
Han ding Eled’re et besök.
Grad wie do zor Welt hee koms,
Et als Geschenk der nohms.
Agrippina!

Hee en Kölle süht mer dich
Stonn am Rodhuus öffentlich.
Och, wann nor us Stein do bes,
Erkennt mer ding Finess.
Agrippina!

Nor op ding besonder Aat,
Miestens wor die rabiat,
Häs do noch alles durchgesatz.
Dich hät doch nix gekratz.
Agrippina!Impressum
Kontakt